List Otwarty do Marszałka Woj.Podkarpackiego ws. likwidacji oddziału Arriva w Sędziszowie Młp.

List Otwarty do Marszałka Woj.Podkarpackiego ws. likwidacji oddziału Arriva w Sędziszowie Młp.

3 grudnia 2018 Wyłącz przez Dominik Bąk

 

 

[poniżej skan listu]

Rzeszów, 3.12.2018

LIST OTWARTY

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl

Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Szanowny Panie Marszałku,

My członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji z zaniepokojeniem przyjęliśmy oświadczenie zarządu spółki Arriva Bus Transport Polska o zawieszeniu działalności oddziału w Sędziszowie Małopolskim, a co za tym idzie o zamknięcia połączeń do miejscowości: Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Brzezówka,  Ostrów, Kozodrza, Borek Mały, Okonin, Łączki Kucharskie, Broniszów, Gnojnica, Glinik, Wielopole Skrzyńskie, Brzeziny, Jaszczurowa, Sielec, Iwierzyce, Nockowa, Iwierzyce, Wiercany, Olimpów, Bystrzyca, Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa, Kawęczyn Sędziszowski, Krzywa, Czarna Sędziszowska, Borek Wielki, Boreczek, Ruda, Kamionka, Leszcze, Huta Przedborska, Ocieka, Zdżary, Kamionka, Leszcze, Huta Przedborska, Przedbórz, Domatków, Bukowiec, Kolbuszowa, Niedźwiada, Mała, Nawsie, Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa, Cierpisz, Olchowa, Będziemyśl, Klęczany, Dąbrowa, Trzciana, Woliczka, Świlcza, Rzeszów, Szufnarowa, Wiśniowa, Kalembina, Kożuchów, Tułkowice, Dobrzechów, Strzyżów, Zagorzyce, Szkodna, Góra Ropczycka. Z jeszcze większym zaniepokojeniem obserwujemy brak działań ze strony władz regionalnych w tej sprawie. Powołując się na ustawę z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa art. 14 ust. 1 pkt 10 zwracamy się o interwencję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie grożącego regionowi widma znaczącego powiększenia poziomu wykluczenia transportowego.

W odpowiedzi na brak prowadzenia realnych polityk w celu zatrzymania upadku transportu zbiorowego przez organy wojewódzkie, pragniemy przypomnieć, że zapewnienie sprawnie działającego transportu zbiorowego jest obowiązkiem województwa, a także jest warunkiem koniecznym dla jego rozwoju i zapobieżeniu negatywnych zjawisk związanych z wykluczeniem transportowym. Ponadto w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego z roku 2014 czytamy na s. 13 „Sieć połączeń autobusowych jest niestabilna w związku ze stosunkowo łatwym dostępem do rynku, przewoźnicy często dokonują zmian w obsługiwanych połączeniach w odpowiedzi na zmieniające się warunki oraz potrzeby podróżnych, a także zachowania konkurencji uruchamiają nowe lub rezygnują z obsługi istniejących połączeń komunikacyjnych”. Jednak pomimo postawienia słusznej diagnozy żadne realne działania mające na celu ustabilizowanie działalności sieci nie zostały podjęte. Dodatkowo zapisy dotyczące standardów funkcjonowania transportu zbiorowego w regionie, na które słuszne zwrócono uwagę na s. 114-116 nie były podnoszone, co skutkowało stopniowym regresem poziomu świadczonych usług.Jesteśmy świadkami powtórki sytuacji z 1 lipca 2017 r. w powiatach bieszczadzkim, leskim, sanockim i brzozowskim, gdzie spółka Arriva zawiesiła swoją działalność pozbawiając mieszkańców dziesiątek połączeń, które do tej pory nie zostały przywrócone.

Powołując się na badania naukowe z dziedziny ekonomii transportu, socjologii transportu i dane statystyczne możemy wnioskować, że jeżeli transport zbiorowy na zachodzie województwa podkarpackiego nie zostanie utrzymany, skutkować to będzie obniżeniem się poziomu mobilności mieszkańców co przekłada się na szereg negatywnych zjawisk społecznych takich jak: spadek zatrudnienia, obniżenie dostępności do usług, opieki zdrowotnej, edukacji, emigracja, rozpad więzi społecznych, a także gospodarczych i infrastrukturalnych: podniesienie kosztów pracy, obniżenie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej regionu, trwały odpływ siły roboczej, podniesienie wskaźnika motoryzacji indywidualnej przekładającej się na nasilenie się zjawiska kongestii na trasach do Rzeszowa, w Rzeszowie, Sędziszowie Małopolskim i Ropczycach, wzrost zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Jednocześnie każdy dzień w którym usługa transportowa nie zostanie zapewniona będzie oznaczał, że pasażer będzie zmuszony poszukiwać alternatywnego do brakującego połączenia środka transportu, co w przypadku wielu miejscowości nie będzie możliwe, co dla wielu ludzi oznaczało będzie utratę pracy, możliwości leczenia czy edukacji i rozwoju.

Wzywamy samorząd wojewódzki do podjęcia natychmiastowych działań ze współpracą z powiatami ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, kolbuszowskim i rzeszowskim oraz gminami bezpośrednio bądź pośrednio dotkniętymi problemem. Ze swojej strony oferujemy wsparcie eksperckie i doradcze.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o realne zainteresowaniem się systemowymi problemami transportu zbiorowego w województwie. Ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w powiatach ropczycko-sędziszowskim, lubaczowskim, przemyskim, brzozowskim i rzeszowskim, którym grozi widmo masowego zamykania połączeń, a także o przedstawienie wizji przywrócenia efektywnej działalności transportu zbiorowego tam gdzie na skutek zaniedbań doprowadzono do jego demontażu.

 

Z poważaniem,

Dominik Bąk

Prezes Zarządu

 

 

 

otrzymują:

– adresat

– list zostanie opublikowany na stronie internetowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji http://psmk.rzeszow.pl

 

 

Skan listu